توصیه شده از دستگاه های فرز عمودی استفاده می شود

از دستگاه های فرز عمودی استفاده می شود رابطه

گرفتن از دستگاه های فرز عمودی استفاده می شود قیمت