توصیه شده مقدار ریتینگرها برای آسیاب توپ ثابت است

مقدار ریتینگرها برای آسیاب توپ ثابت است رابطه

گرفتن مقدار ریتینگرها برای آسیاب توپ ثابت است قیمت